Navigatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Grime Atelier Reobijn

Grime Atelier Reobijn (hierna te noemen Gar), gevestigd en kantoorhoudende te Middelburg, Nederland, statutair gevestigd te Middelburg in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder:
KvK nummer 39089901
BTW nummer: NL 149528796B01
Rekening gegevens:
IBAN nummer: Nl64RABO037843740
Websites:
Grimeshop.nl, Schminkeninnederland.nl, Schminkstore.nl
Artikel 1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen van toepassing op alle overeenkomsten tot levering van goederen en/of diensten door Gar, alsmede op alle overeenkomsten waarbij Gar als opdrachtnemer dan wel leverancier optreedt.
2. Eventuele algemene voorwaarden van een wederpartij worden door Gar verworpen, tenzij de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
3. Niet alleen Gar maar ook alle personen en bedrijven die bij de uitvoering van een overeenkomst door Gar ingeschakeld worden, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen,
Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen en/of offertes die Gar doet zijn vrijblijvend tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt slechts tot stand door de aanvaarding van een schriftelijke aanbieding van Gar. Een aanbieding die door Gar is gedaan wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien deze niet binnen een maand is aanvaard.
2. Indien opdrachtgever in geval van een offerte met een samengestelde prijsopgave slechts opdracht wenst te geven voor een gedeelte van de geoffreerde werkzaamheden wordt voor die opdracht een geheel nieuwe offerte en prijsopgave gedaan. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uit blijft kunnen de kosten van de calculatie in rekening worden gebracht.
3. Door ondertekening van de opdrachtbevestiging verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze voorwaarden en komt de overeenkomst tot stand.
4. Offertes kunnen tot vier weken voor uitvoeringsdatum opdracht, zonder opgave van reden en zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid kan voortvloeien, worden ingetrokken.
5. Wordt een opdracht 2 weken voor de uitvoerdatum geannuleerd, dient er 50% van de opdracht worden voldaan, binnen 1 week 75% en 24 uur van t e voren het volledige bedrag.
Artikel 3: Bestellen
Alle diensten kunnen besteld worden via de websites of via contac#@grimeshop.nl
Artikelen die wij speciaal voor u bestellen, kunnen niet worden geruild en dienen afgenomen te worden.
Artikel 4: Afkoelingsperiode m.b.t. aangekochte goederen.
1. Nadat u het door u bestelde product hebt ontvangen, hebt U de bevoegdheid om binnen 7 werkdagen na van de ontvangst van het product, de onderliggende overeenkomst met Gar te ontbinden, zonder opgaaf van reden.
2. Indien u de overeenkomst als gevolg van artikel 4.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via email of brief) aan Gar te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar Gar. U moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen.
3. De betalingen die u heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met Gar als gevolg van artikel 4.1 en 4.2 hebt herroepen, zal Gar binnen 14 dagen nadat Gar het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.
4. Gar behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product al geopend, gebruikt of door uw schuld ( anders dan die van Gar of de leverancier van het product) is beschadigd.
5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Gar schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Gar U hiervan schriftelijk in kennis stellen. Gar heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.


Artikel 5: Niet Goed, Geld terug mrt aangekochte goederen.
1. Indien binnen 10 dagen nadat u het product hebt ontvangen, het ontvangen product een gebrek blijkt te vertonen, hebt u 2 mogelijkheden:
(a) U kunt Gar schriftelijk vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of
(b) U kunt de overkomst met Gar ontbinden, door dit schriftelijk aan Gar te melden.
2. Indien u Gar vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet u het product aan Gar terugsturen. Gar zal het product binnen 20 werkdagen nadat hij het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van uw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan u terugsturen komen voor rekening van Gar, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is Gar niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. Gar zal het product dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het product van u ontvangen heeft.
3. Indien u de overeenkomst op basis van 5.1(b) ontbindt, dient U het product onmiddellijk aan Gar te retourneren. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van Ga. De aankoopprijs van het product zal binnen 10 werkdagen op uw rekening teruggestort worden. Artikel 4.5 is op dit artikellid van toepassing.
Artikel 6: Garanties m.b.t. goederen
1. Op de door Gar geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten doe voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.
Artikel 7: Klachten m.b.t. goederen
1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Gar serieus in behandeling worden genomen.
2. U dient de klacht kenbaar te maken bij Gar.
3 Gar zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. Gar zal u hierover schriftelijk informeren.
Artikel 8: Tarieven m.b.t. diensten
1. Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, exclusief reiskosten á € 0,25 per km, gerekend volgens ANWB routeplanner. Uitgesloten hiervan is gemeente Middelburg.
2. Bij een reistijd langer dan 15 minuten, wordt € 5,-- per extra gereden kwartier berekend.
Op locaties waar betaald parkeren geldt, worden deze kosten doorberekend aan de opdrachtgever.
3. Bij opdrachten vanaf en na 21:00 uur s ´avonds wordt een toeslag gerekend.
4. Bij verlenging van tijd na afgesproken eindtijd bij inhuur, wordt een toeslag gerekend per 30 minuten na eindtijd of een deel daarvan.
5. Gar rekent op feestdagen een toeslag i.v.m. deze feestdagen.
Artikel 9: Betaling m.b.t. diensten
1. Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling van diensten voor 100% voorafgaand aan de levering/uitvoering te geschieden.
2. Voor de bestellingen welke worden gedaan bij Gar geldt een uiterlijke betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
3. Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling van diensten voor 50% voorafgaand aan de levering te geschieden. De resterende 50% geschied bij de uitvoering. De betaling geschied ten alle tijden aan Gar en nooit aan derden.
4. Bij uitblijven van betalingen die verschuldigd zijn aan Gar, is Gar gerechtigd om wettelijke administratiekosten, gevolgd door sommatie- en incassokosten in rekening te brengen.
Artikel 10: Betalingsmethoden Nederland
Gar accepteert de volgende betalingsmethoden:
Overschrijving/vooruitbetaling op rekening banknummer Nl64RABO037843740 t.n.v. van Grime Atelier Reobijn, Paypal betalingen en Ideal betalingen
Artikel 11: Transport m.b.t. diensten
Ongeacht de waarde van de zending bepaalt Gar de verzendingswijze. In- en uitladingen van goederen zomede het transport geschieden buiten verantwoordelijkheid van Gar en zijn voor rekening en risico van de wederpartij, behalve indien het transport wordt uitgevoerd door Gar zelf.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
1. Iedere vorm van aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende goederen en/of diensten dat door Gar is doorberekend voor de desbetreffende goederen en/of diensten.
2. Gar is niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij en/of een derde direct of indirect heeft/hebben geleden, lijdt/lijden of al/zullen lijden, ter zake van door Gar in opdracht van de afnemer c.q. opdrachtgever op haar producten aangebrachte beeldmerken, tekst e.d.
3. De wederpartij vrijwaart Gar voor alle aanspraken die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen van derden op Gar ter zake van voorvallen, waarvoor Gar niet aansprakelijk is ingevolge deze Algemene Voorwaarden.
4. Gar kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor letsel of schade die wordt veroorzaakt door toedoen van haar activiteiten. Daarnaast is Gar niet aansprakelijk voor andere directe of indirecte schade van de afnemer en/of derden die aan of door de geleverde goederen en diensten mochten ontstaan. Alle producten voldoen, tenzij anders vermeld, aan de vereiste Europese richtlijnen voor cosmetica (FDA).
5. Bij extreme temperaturen (boven de 25 graden) zijn wij niet aansprakelijk voor eventueel kwaliteitsverlies van materialen en de hechting van producten op de huid.
6. Gar behoudt het recht uitvoering van schminkwerk te weigeren, als er vermoeden is van (besmettelijke) ziekte, (overdraagbare) huidaandoeningen, open wondjes, vuil, kinderziektes, koortslippen, eczeem en overige aandoeningen.
Artikel 13: Ontbinding m.b.t. diensten
1. In geval van overmacht is Gar gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of anderszins te beëindigen, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventueel geleden schade hierdoor.
2. In geval van extreme hitte (boven de 30 graden) is Gar gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of anderszins te beëindigen, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventueel geleden schade hierdoor. Gar behoudt zich het recht om bij extreme hitte de boeking voor een gekostumeerde schminker te annuleren.
3. Indien de opdrachtgever/wederpartij, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan alle verplichtingen die voor hem uit enige met Gar gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Wederpartij wordt hij of zij geacht in verzuim te zijn. Gar heeft in dat geval het recht om zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Gar tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd de aan Gar verder toekomende rechten.
4. In de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde gevallen is elke vordering, die Gar ten laste van de opdrachtgever heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.
5. In geval van annulering door opdrachtgever, rekent Gar annuleringskosten, te weten 10% binnen 30 dagen voor opdrachtdatum, 25% binnen 15 dagen voor opdrachtdatum, 50% binnen 7 dagen voor opdrachtdatum en 75% binnen 3 dagen voor opdrachtdatum.
Artikel 14: Geschillen
Nederlands recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen Gar en de opdrachtgever/wederpartij, alsmede op alle geschillen die hieruit voortvloeien.
Artikel 15: Privacy
Uw persoonsgegevens worden in het klantenbestand Gar opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt. Wij hanteren de regelgeving volgens de wet op de privacy (zie Privacy Policy).
Artikel 16: Schminkers
1. Het aantal schminkers wordt van te voren in overleg vastgesteld.
2. Een schminker heeft recht op een kwartier pauze na 2 uur achter elkaar schminken. Deze worden doorbetaald.
3. Mocht een schminker door omstandigheden verhinderd zijn wordt z.s.m. gezocht naar een vervanger. Als vervanging niet kan worden aangeboden, is Gar niet aansprakelijk voor de hierdoor geleden schade.
4. Onze schminkers dienen ten alle tijden van de aanwezige sanitaire voorzieningen gebruik te kunnen maken.
5. Bij een inhuurtijd langer dan 2 uur, tussen 12:30 en 13:30 en 17:30 en 18:30, wordt er een maaltijd en drankjes beschikbaar gesteld door opdrachtgever.
6. Bij temperaturen onder de 15 graden, schminken wij niet buiten, tenzij in een goed verwarmde locatie.
7. Bij temperaturen boven de 25 graden, dient Gar in een koele werkplek te worden voorzien. Als dit niet kan worden gerealiseerd kan dit ten kosten gaan van de kwaliteit en zijn wij niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies van onze materialen en uitvoering.
8. Bij temperaturen boven de 30 graden, behoud Gar het recht om de opdracht te annuleren.
9. Gar schminkt alleen op een goed verlichte locatie.
10. Gar beschikt over tent aan te vullen met verwarming en verlichting en is tegen meerkosten af te nemen bij boeking (stroomfaciliteit verplicht). Tent wordt niet los verhuurd.
11. Bij kinderen schminken sluiten wij de rij 30 minuten voor eindtijd. Gar bepaalt de laatst wachtende en voorziet hem/haar van een duidelijk nummer of bord/vest met eindtekst ´´ik ben de laatste´´. Na de laatst wachtende wordt er niet meer geschminkt. Een regel die wij strikt hanteren!
12. Indien niet anders afgesproken, verwachten wij dat er per schminker een tafel van minimaal 1x1m. beschikbaar wordt gesteld met twee stoelen of krukken.
Artikel 17: Workshop
1. Voor groepsworkshops geldt een minimale deelname van 4 personen en maximaal 14.
2. Bij onvoldoende deelname wordt het recht behouden de cursus/workshop te verplaatsen naar een andere datum.
3. Indien de vaste docent verhinderd is wordt naar vervanging gezocht. Wanneer vervanging niet mogelijk is wordt de cursus opgeschort naar een andere, door Gar bepaalde datum.
4. Wanneer cursisten verhinderd zijn op een cursusdatum kan deze niet worden ingehaald, tenzij dit voor aanvang van de cursus anders is afgesproken met de docent. Cursisten kunnen bij verhindering van elke aard geen aanspraak maken op reductie van het cursusgeld.
Artikel 18: Cursusgelden
Cursisten dienen úiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de workshop het cursusgeld over te maken op bovenaan vermeld rekeningnummer, onder vermelding van het ordernummer van de reservering. Mocht de betaling 2 dagen voor de startdatum niet op genoemde rekening zijn bijgeschreven, behoudt Gar het recht om de inschrijving te laten vervallen en in de plaats mensen van een wachtlijst aan te trekken.
Bij afmeldingen binnen 15 dagen voor startdatum van de cursus of workshop wordt het cursusgeld niet terugbetaald.
Artikel 19: Foto`s / Beeldmateriaal
Tijdens onze werkzaamheden en workshops kunnen foto’s worden genomen. Tenzij van te voren expliciet aangegeven, gaat men er automatisch mee akkoord dat dit beeldmateriaal mag worden gebruikt voor de website of voor andere marketing doeleinden van Gar.

Gar © november 2016

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2016 - 2019 Schmink & Creastore | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel